Preference shareमधील सर्व प्रकार ची माहिती | Preference share information in marathi 

Preference share information in marathi 

Preference share information in marathi  : जे Comman Equity Share Invester असतात त्यांला reaturns share चा क़ीमतीचा वाढीनुसार भेटतात कारन Divident तर कंपनी कधी देते कधी नाही देत जास्तकरूँ तर कंपनी चे खुप कमी Dividend भेटते जर आपण Share चा क़ीमतीचा तूलने मधे बघितला तर 

तेच दूसरी कड़े Prefrance Share Invester ला Fix reaturns भेटतात Divident चा स्वरुपात कंपनी तुम्हाला १२ %किवा १४ % चे reaturns देते आणि ते तुमचे fix असतात मग share ची कीमत वर्ती जाऊ या खाली एव्हडे reaturns तुम्हाला नक्कीच भेटणार हे मुख्यतर Brands सारखे काम करते 

या मधे खुप प्रकार चे Prefrance Share असतात त्याचीच माहिती आपण बघणार आहोत 

 Types of preference share in marathi 

जर एकदि कंपनी Prefrance Share Market मधे विक्री ला काढत असेल तर आपल्याला कैसे कसेजनर की ती कोणत्या प्रकारचा Prefrance Share आहे यासाठी तुम्हालाShare Certificate वाचन लागेल त्यामधे त्यांची term आणि condition असते 

१ ] Commulative Prefrance Share

Preference share full information in marathi  : या मधे तुम्हाला सर्वात पाहिले बघ्ना लागेल की तुम्हाला किती Percent भेटत आहे जर तुम्हाला १४ %चा Dividend भेटत असेल तर तो कोणत्या प्रकार मधे आहे जसे की Commulative किवा Non Commulative Prefrance Share आहे 

Commulative Prefrance Share   समजा तुमचा १० वर्षाचा पअरिपक्वता कालावधि आहे Prefrance Share चा आणि कंपनी म्हणते तुम्हाला १४ % चा दर वर्ष Dividend भेटल आणि तुम्हाला कंपनी ने पहिल्या वार्षि १४ % चा Dividend दिला दुसऱ्या वर्ष सुद्धा १४ % चा Dividend दिला तिसऱ्या वर्ष Business चांगला नहीं चालला कंपनी तोट्या मधे आहे आणि टी तुम्हाला तुमचा Dividend नहीं देऊ शकत 

तर चौथ्या वर्ष जर त्यांचा बिसनेस चांगला चालला तर चौथ्या वर्षाचे १४ % Dividend तर कंपनी ला देनाच लागेल त्यासोबत तिसऱ्या वर्षाचे सुद्धा १४ % देना लागेल यालाच आपण महंतो Commulative Divident किवा Commulative Prefrance Share की जेव्हडा पण तुम्हचा Dividend आहे अणि कंपनी देऊ नहीं शकली टी सर्व त्यांचे कर्ज बनत जाते 

Non Commulative Prefrance Share :- तेच आपण दूसरी कड़े Non Commulative Prefrance Share आहे आणि त्यांची सुद्धा १० वर्षाची परिपक्वता कालावधि आहे वरील प्रमाणेच पहिल्या वर्ष १४ % कंपनी ने दिले दुसऱ्या वर्ष सुधा  १४ % दिले पण तिसऱ्या वर्ष कंपनी १४ % नही देऊ शक्लि तर चौथ्या वर्षी कंपनी वर कर्ज फ़क्त १४ % असते महिल वर्षाची जर बाकि असेल तर त्याचे काहीच LOAN नहीं बनत ते पुढील वर्षात पकडल्या नहीं जाणार 

जर पाचव्या वर्ष सुद्धा Business नहीं चांगला चालला कंपनी १४ % नहीं देऊ शकली तर ते नाही डेट सहाव्या वर्षी जर व्यवसाय पुनः चांगला चालला तर ते तुम्हाला पुनः १४ % देईल म्हणजेच Non Commulative Prefrance Share मधे ते जर एक वर्षाचे १४%देऊ नहीं शक्लि तर त्यांचा वर कर्ज तैयार नहीं होत त्यामुळे तुम्हाला terms आणि condition मधे काय लिहलेला आहे यावर लाक्षा देना लागेल   Preference share full information in marathi 

Preference share full information in marathi 

२ ] Convertable Prefrance Share 

कनवर्टेबल प्रेफरन्स शेयर :- म्हणजे तुमचा Share Certificate मधे लिहलेला आहे की हे Convertable आहे ५ वर्षा नंतर सुद्धा म्हणजेच कंपनी त्यांला बदलू शकती आपल्या Ordinary share मधे ५ वर्षा नंतर 

Ordinary Share मधे जो तुम्हाला Fixed Dividend तुम्हाला भेटत होते ते नहीं भेटणार कंपनी जे कही dividend तुम्हाला देते ते तुम्हाला भेतु शक्ति पण यांचा मुख्य नफा हां असतो की share चा कीमति मधे जी वाढ होते टी Ordinary Share ला भेटते आणि Prefrance Share ला नहीं भेटत जर ५ वर्षा नंतर कोणी Ordinary Share चे रूपांतर करात तर त्याला share चा क़ीमतीचा वाढ नुसार कीमत भेटते fixed dividend नहीं भेटणार Preference share full information in marathi 

Non Convertable Prefrance Share :- तेच convertable Prefrance Share तर त्याला रूपांतरित नहीं केल्या जाऊ शकते जेव्हडी पण त्याची परिपक्वता कालावधि आहे तोच राहिल 

READ MORE

३ ] redeemable Prefrance Share

redeemable प्रेफरन्स शेयर :- redeemable Prefrance Share मधे लिहलेला असते की परिपक्वता कालावधि त्यंक्याह ५ वर्षाचा आहे ५ वर्षा नंतर कंपनी त्यांला जेव्हडा पण सांगितलेले कीमत होते तेव्हड्या क़ीमतीवर विकत घेईल जर १०० रुपये प्रत्येक शेयर ची कीमत असेल तर कंपनी त्यांला ५ वर्ष नंतर १०० रुपये प्रत्येक शेयर देते 

नॉन redeemable प्रेफरन्स शेयर :- तेच जर नॉन redeemable Prefrance Share असते त्यांचा मधे काहीच परिपक्वता कालावधि नसतो जो पर्यन्त कंपनी आहे त्या मधे तुम्हाला पप्रत्येक वर्षाला १४ % चे Dividend भेटत जाईल तर आपण नॉन redeemable Prefrance Share ला irredeemable Prefrance Share सुद्धा महंतो किवा prepatual Prefrance Share सुद्धा महंतो 

भारता मधे नॉन redeemable Prefrance Share मान्य नाही आहे Preference share full information in marathi 

४ ] Collable Prefrance Share

collable प्रेफरन्स शेयर:- collable  Prefrance Share मधे आणि redeemable  Prefrance Share मधे तुम्हाला गोंधळून नहीं जायचा आहे collable  Prefrance Share म्हणजे कंपनी कड़े एक call पर्याय आहे एक वेळ निघून गेली की कंपनी त्या share ला बाय बैक करू शक्ति redeemable म्हणजे टी परिपक्वता कालावधि आहे तो १० वर्ष सुद्धा असू शकतो किवा  वर्षा नंतर कंपनी म्हणू शक्ति की आमचा कड़े कॉल चा पर्याय आहे 

समजून घ्या तुम्हाला एक शेयर १०० रूपया मधे भेटला होता पण ५ वर्षा नंतर कंपनी तुम्हाला १५० रूपया मधे तो share विकत घेऊ शकते हा पहिल्या पासूनच तरवलेल्या तारखे नंतर कंपनी तुमचा share ला बाय बैक करू शक्ति Preference share full information in marathi 

५ ] Adjustable Rate Prefrance Share

adjustable rate प्रेफरन्स शेयर :- तुम्हाला खुप वेळेस  adjustable rate Prefrance Share सुद्धा बघायला भेटतात market मधे तर यात साधारण पने dividend तर फिक्स असतो १४ % चा पण खुप वेळेस कंपनी Intrest Rate Risk नहीं घेत ते या Intrest Rate ला फिक्स नहीं करात ते याला लिंक करते उदहारण sbi चा MCLR रेट आहे ५ % तर डिविडेंड रूपये Benchmark रेट सोबत लिंक केल्या जाते कंपनी ला नहीं वाटत की आपण दरवर्ष  १४ % चे reaturns  देईल होउ शकते ३ वर्षा नंतर market मधे जे Intrest Rate आहे त्याचा 10 % नेच  आपण घेऊ शकतो तर का 14 % द्यायचे 

Preference share full information in marathi 

Types of preference share in marathi 

6 ] Participating Prefrance Share

पार्टीसिपेटिंग प्रेफरन्स शेयर :- Participating Prefrance Share मधे तुम्हाला कही अधिक फायदे भेटतात participating म्हणजे Participating Prefrance Share असेल तर Comman Share चे कही फायदे भेटतात ते फायदे आहे 

१ ] Additional Divident भेटतात म्हणजे तुम्हाला १४ % डिविडेंट भेटणाच पण Comman Shareला १६ % डिविडेंट भेटत आहे तर तुम्हाला सुद्धा कंपनी १६ % dividend share देईल 

२ ] जर कंपनी ची विक्री हॉट आहे तर आशा वेल्स जे Prefrance Share ने तकलेली सुरुवतीची पैसे आहे ते त्यांला भेटणाच त्यासोबत कमान share मधील गुंतवणूकक्कर ला जेव्हडा त्यांचे पैसे भेटत आहे तेव्हढेच Prefrance Share ला  अभेटल 

समजा कंपनी ने जेव्हा सुरुवातीला investment कर कडून पैसे घेतले तेव्हा total share capitalही १० करोड़ ची होती आणि त्या मधे Prefrance Share हे २ करोड़ चे होते (२०%) कैपिटल आई कॉमन शेयर चे होते ८ करोड़ ( ८० %) 

तर ही कंपनी १५ करोड मधे विक्री होते तर आशा वेल्स कोणाला किती पैसे भेटल जर कोणाचे participaing  तर त्यांला २ करोड़ भेटणाच त्यासोबत २. करोड़ सुद्धा भेटल पण जर कोणी Non Participaing Prefrance

Leave a Comment