[2024]बिटकॉइन बद्दल सम्पूर्ण माहिती| Bitcoin Information In Marathi

Bitcoin Information In Marathi,Bitcoin काय आहे, Bitcoin चा वापर का आणि कोठे होतो, Bitcoin ची काय कीमत आहे, Bitcoin ला आपण २ प्रकार विकत घेऊ शकतो, Bitcoin विकत घेण्याची प्रक्रिया Bitcoin ची कीमत खाली वर होण्याचे कारन  

 बिटकॉइन बद्दल सम्पूर्ण माहिती 

Bitcoin Information In Marathi : मित्रानो प्रत्येक देशमधे एक coin असतात ज्याचा उपयोग आपण वास्तु मीवा सामान विकत घेण्यासाठी करतो प्रत्येक देशाचे coin हे वेगवेगळे आस्ते आणि त्यांचे नाव सुद्धा वेग वेगळे असते त्यासोबतच त्याची कीमत सुद्धा देशाचा तुलनेनेच ठरवतात 

भारतमाढ़े जैसे देवान घेवान साथी ज्या coin उपयोग होतो त्याला आपण रुपये महंतो तसेच अमेररका चा coin आपण dollers महंतो आणि uk ची नाने हे pounds असतात त्याच प्रकार वेग वेगळ्या देशाची coin वेग वेगळे असतत 

त्यासोबतच internet वर सुद्धा एक currency असते तिचा वपर online देवान घेवाण करण्यासाठी होतो त्याच currency ला आपण bitcoin असे म्हणतो 

bitcoin बद्दल तुम्ही खुप वेलेस ऐकलेच असेल कारन bitcoin महिल काही वर्षा पासून खुप चर्चा मधे आहे 

Bitcoin काय आहे 

bitcoin हे एक digital currency आहे कारन याचा वपर है digital स्वरुपात केला जातो bitcoin ला digital currency या मुले म्हंटल्या जाते की ही बाकि चा currency पेक्षा खुप वेगळी आहे याला आपण रुपये किवा dollers सारखे बहु शकत नहीं आणि ना तर आपने त्याला पैश्य सारखा हाथ लौ शकतो तरी पण आपण याचा वपर पैश्य सारखा देवन घेवान साथी करते 

bitcoin ला आपने फ़क्त online wallet मधे ठेवू शकतो bitcoin चा अविष्कार हा सातोशी नकामोटो ने २००८ मधे केला होता आणि २००९ मधे याला जागतिय पैश्या एकरूप केला होता आणि तेव्हापासूनच याची लोकप्रियता ही वाढतच जात आहे 

bitcoin ही एक विकेन्द्रित currency आहे म्हणजेच याचा अर्थ है आहे की याला control करण्यासाठी कोणतीच bank किवा शासकीय परवानगी नहीं म्हणजेच या currency चा कोणीच मालिक नाही bitcoin चा उपयोग कोणी सुद्धा करू शकतो जैसे आपण internet चा वपर करतो आणि त्याचा सुद्धा कोणी मालिक नसतो त्याच प्रकरे bitcoin सुद्धा आहे bitcoin चा वपर है फ़क्त online केला जाऊ शकतो 

 कड़े bitcoin आहे तर तुम्ही त्याला तुमचा देशः currency मधे सुद्धा बदलू शकता bitcoin ही जगातील सर्वात महाग currency बनलेली आहे internet चा मदतीने या currency ची देवन घेवान केलयाजाते त्याच प्रकार (Bitcoin Information In Marathi)

Bitcoin Information In Marathi

bitcoin ला crypto currency सुद्धा म्हंटल्या जाते सध्या साधारण currency चा प्रकार bitcoin ला सुद्धा तुम्ही खर्च करू शक्ति याचा उपयोग तुम्ही वास्तु किवा सामान विकत घेण्यासाठी करू शकता bitcoin ला कोणत्याच संस्था द्वारे ंयन्त्रित नहीं केल्या जाऊ शकत म्हणजेच यावर सर्कार किवा bank चा काहीच अधिकार नहीं 

पण bitcoin मधे एक नकारात्मक गोश्त ही सुद्धा आहे की जर तुमचा सोबत एकदा धोका झाला तर तुम्ही कोणाकडेच या बद्दल तुमची complent नहीं देऊ शकत तरी सुद्धा दुनिआ मढ़ी खुप मोठे business मन आणि खुप मोठ्या कंपन्या याचा उपयोग करते 

Bitcoin चा वापर का आणि कोठे होतो 

Bitcoin Information In Marathi bitcoin चा उपयोग आपण कोणत्याही प्रकार चा online देवान घेवन करण्यासाठी करते bitcoin ही p२pया network व र आधारित आहे म्हणजेच लोका एक दुसऱ्यासोबत direct बिना कोणत्याच credit card किवा bank चा मदतीने आरामात देवान घेवन करू शकते 

साधारण debit card कीव इतर card ने भुक्तं करण्यासाठी जवळपास २ ते ३ % देवानघेवाण शुल्क लगते पण bitcoin मधे ऐसे कही नास्ते याचा देवानघेवाणमधे काहीच शुल्क नहीं लगत या मुले  सुद्धा है खुप लोकप्रिय होत चालला आहे त्यासोबतच है सुरक्षित आणि फ़ास्ट आहे त्यामुळे खुप लोका bitcoin स्वीकारण्यात प्रोत्साहित होत आहे 

आजकाल खुप लोका bitcoin ची खरेदी करात आहे जैसे की ोंलिन्ने devloper non organised आणि इतर सुद्धा कही लोका त्यामुळेच bitcoin छाए वपर सम्पूर्ण दुनिया मधे global payment म्हणून केला जाट आहे यामधे credit card प्रमाणे काहीच limits नसते 

Bitcoin ची काय कीमत आहे 

bitcoin ची कीमत खुप प्रमत्न कमी किवा जस्ट हॉट असते कारन याला  control कारणासाठी कोणतीच सर्कार नहीं त्यामुळे याची कीमत याचा demand नुसार कमी किवा जास्त होत असते याची कीमत प्रत्येक देश मधे वेगवेगळी असते कारन याचे चलन विश्वबाजार मधे आहे यामुळे याची कीमत प्रत्येक देशमधे याचा demand नुसार असते (Bitcoin Information In Marathi)

बिटकॉइन ची काय कीमत आहे 

Bitcoin ला आपण २ प्रकार विकत घेऊ शकतो 

१ ] तुमचा कड़े जर खुप पैसे असेल तर तुम्ही direct पैसे देऊन bitcoin खरेदी करू शकता आणि दूसरा म्हणजे २ ] तुमचा कड़े पैसे कमी आहे तरी तुम्हाला bitcoin खरेदी करायचे आहे तर याचा सुद्धा एक मार्ग आहे जर तुम्ही पूर्ण एक bitcoin खरीदीं नाही करू शकत तर तुम्ही त्याचा सर्वात छोटा यूनिट सातोशी जैसे की एक रुपयामधे १०० पैसे असते तसेच एक bitcoin मधे १० करोड़ सातोशी असतात तर तुम्ही bitcoin ची सर्वतः छोटी रक्कम सातोशी याला विकत घेऊन  शकता (Bitcoin Information In Marathi)

Bitcoin Information In Marathi

जेव्हा तुमचा कड़े जस्ट bitcoin जमा होईल तेव्हा तुम्ही त्यांला विकून जास्त पैसे कमवू शकता एकप्रकारे bitcoin खरेदी करूँ यमदे गुंतवणूक करू शकता भारता मधे दोन खुप मशहूर bitcoin website आहे जीतूं तुम्ही bitcoin खरेदी करू शकता टी म्हणजे ZEBPAY. COM  आणि UNOCOIN.COM या दोनी website वरुण तुम्ही bitcoin खरेदी करू शकता 

Bitcoin विकत घेण्याची प्रक्रिया 

bitcoin खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला या पैकी एखाद्या website वर तुमचे account तैयार कारण लागेल 

account तैयार केल्यानंतर तुम्हाला तुमची कही कागद पटरे येथे जमा करना लागेल जैसे की aadharcard,pancard,votercard,bank passbook,email,phone number  

account बनवल्यानंतर तुम्ही bitcoin खरेदी किवा विक्री करू शकता 

Bitcoin Information In Marathi

bitcoin विकत घेण्याचा दूसरा मार्ग आहे bitcoin margine म्हणजेच bitcoin नविन बनवणे म्हणजे bitcoin mining बिटकॉइन माइनिंग कार्यासाठी high speed computer आणि mining software ची आवश्यकता लगते आपण bitcoin चा वपर फ़क्त online payment करण्यासाठी करते अणि जेव्हा कोणी bitcoin ने transaction करते त्याला verified केल्या जाते आणि जे याला verified करतात त्यांला आपण miners ऐसे म्हणतो हे करण्यासाठी त्याला कही bitcoin इनाम चा तुलनेत भेटते 

Bitcoin ची कीमत खाली वर होण्याचे कारन  

bitcoin ची कीमत खली किवा वर होण्याचे नेमके कारन कोणालाच माहिती नाही पण कही शोधा मधून खलील ५ कारन सुद्धा आहे bitcoin ची कीमत ख़ाली किवा वर जाण्याचे 

१ ] Demand And Supply तुम्हाला माहिती आहे २०११ मधे एक bitcoin ची कीमत ही १ dollers होती आणि २०२० मधे असा सुद्धा वेळ आली की एक  bitcoin ची कीमत ६४ thousan dollers होती या यामुळे झाले की सुरुवातीला bitcoin ची काहीच demand नवती कोणत्याही गोस्तीची कीमत किवा तिचा वपर माहिती करण्याला वेळच लगता 

२ ] उपयुक्त कोणत्याही ही गोष्टीची उपयुक्त लोकंला जैसे जैसे समजत जाते तस तब त्याची कीमत वाढत जाते कारन सुरुवातीला लोकंला खुप शक असतो मग नंतर हलु हलु त्यांला accept करतात जेव्हा मोठे मोठे ब्रांड त्यांला accept करतात जेव्हा influencial त्यांला accept करतात मग त्याल खुप demand येते crypto currency सोबत सुद्धा असाच कही घडला २०१० मधे कोणीच विचार केला नवता की coca cola आणि microsoft ,starbugs सारख्या कप्म्पनी crypto currency ला support करेल 

३ ] cost of production जस जैसे bitcoin लोका विकत घटता तस तसे bitcoin ची mining ही वाढत जाते आणि mining वाढल्यामुळे security वाढते आणि bitcoin सारख्या crypto ची कीमत वाढते आज च वेळेला bitcoin सर्वात safe आणि secure crypto currency आहे कारन याची mining कीमत ही खुप वाढत आहे 

४ ] rules and regulation मार्च २०२० पर्यन्त crypto currency leagal नवती भारतात त्यानंतर ते बन हातवलया गेले crypto currency खुली करण्यात आली bank ला सुद्धा invest करण्यासाठी सुरु कैन्यात ाले यामुळे visibility वाढली आणि या मुले demand सुद्धा वाढली त्यामुळे याची कीमत सुद्धा वाढली 

Bitcoin Information In Marathi

५ ] power of media सर्कार ने cryptocurrency लामान्यता दिल्यामुळे याची खुप चर्चा social media वर हो लागली आणि या मुले crypto खुप popular होत गेली या मुले सुद्धा कीमत वाढली 

Leave a Comment